Reklam
Bugun...
ARDAHAN İLİ HANAK İLÇESİ HANAK LİSESİ MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ


Efkan Demir Efkan Demir'in Kaleminden
fakiryilmaz323@hotmail.com
 
 

2013 yılı Aralık ayında, kuruluş çalışmalarına başlarken bahse konu lisemiz'den mezun olan ve ait olduğu ARDAHAN – HANAK toplumunun gelişmesi ve ilerlemesinde eğitimi ve eğitim seviyesinin yükselmesi gerektiği olgusunu temel dinamik olarak gören ait olduğu ARDAHAN – HANAK toplumunun eğitim özellikle de yüksek öğrenim ve üniversite sonuçlarındaki ulaşması gereken konuma ulaşması gerektiği kanaatinde olan , toplumdan gelen bu sessiz çığlığa cevap vermek , toplumsal değerleri korumak, yaşatmak ve geliştirmek amacıyla çeşitli örgütlenmelerde faaliyet gösteren lisemiz'den mezun olmuş arkadaşlarımızın dernek çatısı altında bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Kuruluşundaki amaç, yöremize ait derneklerdeki, yıllardır süregelen, toplumsal faydasını yitirmeye başlamış yönetim anlayış ve aksaklıklarını, eğitimli lisemiz mezunu gençleri uzaklaştıran ya da pasifize eden tutum ve yaklaşımları belirleyerek, derneklerin varoluş amacına uygun olacak şekilde düzeltmek, dernek yönetimlerine bağlı gençlik komisyonlarına alternatif, günümüz dinamiklerine uygun bir eğitimli gençlik oluşumu yaratmaktır. Düşünen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dernek dışında da kültürel, sosyal ve siyasal faaliyetlerde bulunan Hanak lisesin'den mezun olmuş kitleyi HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ çatısı altında buluşabilecekleri bir alan yaratmaktır.
Vizyonumuz
HANAK LİSESİ MEZUNLARI ‘nın oluşturacağı yapılar ve kurumlar ile yapacağı özellikle eğitime dönük faaliyetler toplumumuzun Eğitimsel - Kültürel ve siyasi kimliğini şekillendirmek için çok önemli bir görev üstlenmiş olup bütün Hanak lisesi mezunları bu konu ile ilgili sorumluluklarının farkındadırlar. Ancak, çevresel ve toplumsal koşullar ve bu koşullara bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar değiştikçe, geleneksel çözüm yolları da yetersiz hale gelmiştir. Günümüzde, derneklerimizdeki mevcut yönetim yapısı, özellikle bölgemize ait eğitim ile ilgili karşılaştığımız sorunlara cevap vermede yetersiz kalmakta, günümüz dinamiklerine ve toplumumuzun yapısına uyum sağlamada güçlük çekmektedir. HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , Özellikle eğitim ile ilgili ortaya çıkan bu yeni ihtiyaçları karşılayacak ve sorunlara çözüm getirecek yeni yöntemler, sistemler ve araçlar oluşturmak gerekliliğine inanır.
HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , mevcut dernekçilik anlayışını sorgulayarak, tepeden inmeciliği kabul etmeden, alternatiflerini tartışabilmeyi ve yeni yöntemler ortaya koymayı hedefler.
Yıkıcı bir şekilde eleştirmek, itibarsızlaştırmak, bozup yeniden kurmak değil, sahip çıkmak, değiştirmek, dönüştürmek ve düzeltmeye çalışmak ilkeleriyle hareket eder. Bununla birlikte, derneklerin “kendine benzetmek” kolaycılığına karşı çıkar. Farklılıkları bir arada bünyesinde barındırabilen, hoşgörülü, saygılı, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir anlayışı benimser. 
Misyonumuz
HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , Eğitim öğretim konusu ile ilgili toplumumuzun geçmişini şekillendiren ve geleceğine ışık tutacak modern , gerçek hayata entegre ve milli eğitim geleneği esas alınarak, günümüz koşullarına uygun ve ortaya çıkan yeni sorunlara cevap verebilecek şekilde bir eğitim öğretim hakkı tesis edilsin tüm eksikliklerimiz giderilsin düşüncesinden hareketle olması gerektiği şekliyle yeniden örgütlemeyi hedefler.
Bu amaçla derneğin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kurum kültürünün günümüz dinamikleri ile uyumunun sağlanarak, topluma fayda sağlayacak ve toplumsal hafızada iz bırakacak projelerin geliştirilmesi, faaliyetlerin ve işleyişin sonraki kuşaklar için yol gösterici nitelikte bir sistem ve düşünce tarzı haline getirilmesi için yeni yöntemler sunmayı kendisine misyon edinmektedir.
İnternetin hayatlarımızda önemli bir yer alması ile birlikte azalan yüz yüze iletişim ve toplumsal etkileşim ortamının yeniden yaratılmasını hedefler. Bunun için de, başta lisemizden mezun olanlar olmak üzere tüm bölgemiz insanlarını daha çok ve sık buluşturup sosyalleşerek kültürümüzü yaşatmak gerekliliği düşüncesiyle hareket eder. Projelerini, çalışmalarını ve çalışma gruplarını bu esasta birer araç olarak görür.
Ayrıca;
Derneğimiz içinde oluşturulan Proje gruplarında görev alınarak, gönüllülük bilinci ve sorunların çözümünde inisiyatif alma becerisinin kazandırılması,
Yetişen nesillere rol-model olabilecek, toplumsal konulara duyarlı, sorumluluk sahibi gençliğin yeniden canlandırılması,
Farklı yaş gruplarındaki kişilerin, iletişim ve paylaşım olanaklarının geliştirilerek, dernek çatısı altında kültürel etkileşimin artırılması,
Farklı görüşten lisemiz mezunu olanları bir araya getirerek , demokratik bir ortamda düşüncelerini tartışabilmelerinin sağlanması yoluyla, farklılıklarıyla bir arada durabilme becerilerinin geliştirilmesi,
Lisemiz ile diğer liseler arasında ilişkiler kurulması ve etkileşimin artması için çalışmalar yürütür.
Yapımız
Günümüzde, tek elden karar alma, merkeziyetçilik, kurumsal bürokrasi ve toplumsal hiyerarşi, kurumlarımızın işleyişini olumsuz yönde etkileyerek, insanlarımızı derneklerden uzaklaştırmaktadır. HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , sivil toplum kuruluşlarında başarının temelinin ekip çalışması olduğu esasından hareketle, çalışma grupları ile oluşturulan proje grubu çalışmalarına önem verir.
HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , bir başkan ve yardımcısının olduğu “gençlik komisyonu” tarzında bir yapılanma değildir. Herkesin eşit miktarda sorumluluk ve söz almaya teşvik edildiği, karar mekanizmalarına doğrudan etki edebildiği, proje koordinatörleri ve temsilciler üzerinden koordinasyonu sağlayan yatay yapılanma modeliyle örgütlenir.
Kısa, orta ve uzun vadeli bir etkinlik takvimi oluşturarak, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma gruplarını belirler. Gönüllülük esasına göre görev alınan proje gruplarında sürekli ve aktif bir katılım hedeflenir. Genel ve çalışma grupları içi kararlar fikir birliği esasına göre alınır. Oy birliği hedeflenen karar aşamalarında namevcut üyelerin alınacak kararı onadığını kabul eder ve oylamaya katılmasını beklemez. Karar alma ve uygulama süreçlerine doğrudan katılım ilkesiyle aidiyet duygusu ve sorumluluk bilincinin oluşmasını hedefler.
Çalışma grupları, ayda bir kez düzenlenen genel toplantılarda, çalışmalarına dair mevcut hali, gelişme sürecini ve değerlendirmelerini grup geneline aktarır. Görüş alışverişlerinin ve tartışmaların yapılması, geneli ilgilendiren kararlar alınması ve yeni proje gruplarının oluşturulması bu genel toplantılarda gerçekleştirilir.
Oluşturulan gruplar kendi faaliyet takvimlerini belirleyerek periyodik olarak grup içi toplantılar düzenler ve grubun genelini düzenli olarak süreçten haberdar eder.
Grup içi haberleşme ve bilgi paylaşımı mail grupları ve internet sitesi aracılığıyla sağlanır. HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ mail grubu tüm üyelerine açıktır. Proje grupları kendi iç iletişimini ayrı bir mail grubu üzerinden gerçekleştirebilir.
Her toplantı başında dönüşümlü olarak bir toplantı moderatörü ve bir yazman seçilir. Yazman toplantı notlarını tutar ve derleyerek toplantı sonrasında mail grubunda paylaşır.

Faaliyetlerimiz
HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ , belirlediği öncelikli projelerle 2014 yılı faaliyetlerine başlamıştır. Yapılan iş bu gece 2014 yılı sosyal faaliyetlerimizden birisidir. Derneğimiz Grup içinde belirlenen yeni istek ve ihtiyaçlara göre oluşturulacak yeni proje gruplarıyla çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. 
Küreselleşen dünyada, fiziki ve sosyal sınırların ortadan kalkmasıyla artan toplumlar arası etkileşim, toplumsal yaşamda kültürel değişmeye elverişli bir ortamla karşılaşılmasına yol açar ve kültürel değerlerin değişikliğe uğramasını kolaylaştırır. Bu değişim ve dönüşümün toplumumuz açısından daha sağlıklı ve doğru bir yönde ilerlemesi, eksilmelerin ve asimilasyonun önüne geçilmesi için, kültürün ve geleneğin sürekli yeniden ele alınması gereklidir.
Kültürü belirli bir mekâna hapsetmek mümkün olmadığı gibi, dernekler de tek başına kültürümüzü yaşatma yerleri değillerdir. Ancak, belli ortak paydalarda buluşan insanların ve özellikle LİSE MEZUNLARI DERNEĞİ miz toplumumuzun kültürel ve sosyal faaliyetleri örgütleyebilecekleri zeminlerden bir tanesidir. Sosyo-kültürel öğelerin öğrenilmesi, içselleştirilmesi, kişilikle bütünleştirilmesi ve sosyalizasyon açısından dernekler önemli birer araçtır. Kültürü yaşayarak, görerek öğrenen bireyin kültür erozyonuyla baş edebilmesi daha kolay olacaktır. Kültürel ve sosyal paylaşımda, kısacası kültürün aktarılmasında, önemli bir geçiş birimi olarak gördüğümüz derneklerdeki gençlik örgütlenmeleri de bu birimin en önemli öznelerindendir.
Dernek dışında faaliyet gösteren kültürel, siyasal, ekonomik oluşumlar da toplumda çok sesliliğin yaratılması açısından yararlıdır. Fakat, bireysel olarak hangi görüşten olursak olalım, kültürümüz adına beraber yapabileceğimiz işler mutlaka vardır. İşte bu düşünceden yola çıkarak, bizler HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ olarak, farklılıklarımızla bir arada bulunabilmek, kendimizi daha iyi tanıyarak kimlik mücadelemizi şekillendirmek ve toplumumuzda ateşleyici bir güç olabilmek adına, faaliyetlerimizi İstanbul HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ çatısı altında başlatmak, yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle kimliğimize sahip çıkmak ve vazgeçmemek için elimizden geleni yapmak amacıyla bir aradayız. Bizlerle aynı amacı paylaşan tüm HANAK LİSESİ MEZUNU arkadaşlarımızı aramıza bekleriz. “EL VERİN , GÜÇ VERİN , YANIMIZDA OLUN…”
Saygılarımızla,
HANAK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU.Bu yazı 52441 defa okunmuştur.

YORUMLAR

cafer yılmaz
26-06-2016 17:22:00

3-5 tane kominist yanlısı, eski sevgili ve dostları hanak lisesi mezunu biraraya gelerek dernek kurup kendi aralarında düzenledikleri gün ile Hanak lisesini temsil ettiklerini düşünüyorlar. Bunlar hanak lisesini temsil edemezler, zaten onlara destek verenlerde 80 li dönemlerin solcuları olarak geçinen tayfa, madem bir faaliyet yapacaksanız gelin Hanaka burada yapalım,

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANAN HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

31 Mart'ta Kim Kazanır?


YUKARI