Reklam
Bugun...


Haydi Memleket Sevdalıları, atıp, tutmayı bırakın da YALANIZÇAM OTELİ KİRAYA VERİLİYOR bir araya gelin kiralayın..
YALANIZÇAM OTELİ KİRAYA VERİLECEK.. Başta İstanbul'da olmak üZere batı kentlerinde Ardahan'ı kurtardıklarını iddia edip, bol kaz gecelerinden öteye gitmeyen, bol eğlenceli, artistli ve söz de iş adamları ile düzenledikleri sözde eğitime destek geceleri ile şov yapanlar haydi sizi ve samimiyetiniz görelim.. Ardahan İl Özel İdaresine ait Yalanızçam Kayak Tesislerinin yanı başında bulunan otel kiraya çıkarıldı.. Bir araya gelinda, kiralayın da memleket sevdalısı olduğunuz görelim.. İşte o ihale..

Haydi Memleket Sevdalıları, atıp, tutmayı bırakın da YALANIZÇAM OTELİ KİRAYA VERİLİYOR bir araya gelin kiralayın..

T.C ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

1-Mülkiyeti Ardahan İl Özel İdaresine ait Merkez Yalnızçam Köyü Uğurludağ kış sporları merkezi 101 ada, 173 parselde bulunan Otel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-İhale 06.12.2019 Cuma günü saat 10:00 ’da İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Kiraya çıkartılan Otel muhammen bedelleri (KDV hariç) ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir. KİRAYA ÇIKARTILACAK OTEL'İN SIRA NO KAT ADETİ ODA SAYISI YATAK KAPASİTESİ YILLIK MUHAMMEN BEDEL TL. (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT TL. (%3) 1 Zemin+5 37 75 77.134,38 2.314,03 4-İhaleye katılım şartları ve İstenilen belgeler a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Tebliğe esas İkametgah belgesi, f) Vergi ve sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

g) Turizm işletme belgeli tesis çalıştırdığına (Kültür ve Turizm Bakanlığından) dair belge, en az iki yıllık Turizm Otelcilik belgesi veya denk bölümü mezuniyet belgesi, “1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” kapsamında çıkartılan A grubu seyehat acenteleri işletme belgelerinden bir tanesi,

h) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5-İhale ile ilgili şartlar ve diğer hususlar İl Özel İdaresince hazırlanan Şartnamede belirtilmiştir.

6-İhale hakkındaki belgeler mesai saati içerisinde bedelsiz olarak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. Geçici teminatı yatıranlar İdarece belirlenen satış şartnamesini kabul etmiş sayılır.

7-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak ve geçici teminatı Ardahan İl Özel İdaresi hesabına yatırmaları şarttır.

İlk İlan : 25 / 11 / 2019 Son İlan : 29 / 11 / 2019 İLAN OLUNUR

SAYFA: 1/6 ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ (YALNIZÇAM UĞURLIDAĞ KIŞ SPORLARI MERKEZİ OTEL ) BU ŞARTNAMEDE GEÇEN : _

(KİRAYA VEREN ) : Ardahan İl Özel İdaresi _

(KİRACI ) : _(KİRALANAN) : Ardahan Merkez Yalnızçam Köyü Uğurludağ kış sporları merkezi 101 ada, 173 parselde bulunan Otel MADDE

1- KİRA KONUSU TESİS ; A) ULAŞIM : Şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Kayak merkezi yol ayrımına kadar asfalt (yol ayrımından sonra 2 km. Kilitparkeyol) B) KAT PLANI : Zemin kat: Resepsiyon, Çocuk Oyun odası, Ofis, Lobi, Restoran (150 kişilik), Kayak Malzeme deposu, Revir, Mutfak, Soğuk Hava Deposu, Çamaşırhane, Teknik Oda, 3 adet oda (960 m2) , 1. Kat: Oyun Salonu, Dinlenme Salonu, Depo, Toplantı Odası, 11 adet Oda (742 m2), 2. Kat: Kat Ofisi, 1 Adet Mescit, 1 Adet Depo, 1adet Süit Oda, 10 adet Oda (522m2), 3 Kat: Kat Ofisi, 1 Adet Depo, 1 adet Süit Oda, 6 adet Oda (388 m2), 4. Kat: Kat Ofisi, 1 Adet Depo, Okuma Salonu, 3 adet Oda (254 m2), 5. Kat: 1 adet Süit Oda (2+1) (130 m2) C) KAPASİTE : 24 adet oda'da 2'şer adet tek kişilik yatak 10 adet oda'da 1'er adet çift kişilik yatak 2 adet Süit oda'da 1 adet çift kişilik yatak 1 adet Süit Oda'da 1 adet çift, 1 adet tek kişilik yatak kapasitesi bulunmakta olup (Bu odada tefrişat bulunmamaktadır.) 150 kişilik Restoran Toplamda 37 oda, 75 kişilik yatak. D) TEFRİŞAT : Ek Demirbaş listesi MADDE 2- KİRALANANIN HİZMET ŞEKLİ ; Kiralanan Otel kiralanacaktır. MADDE 3- İŞLETME BELGESİ : Kiralanan yere ait çıkmış ve çıkarılacak olan her türlü belge, kiralayan üzerine olacak ve bu hususta tahakkuk edecek masraflar kiracı tarafından karşılanacaktır. MADDE 4- KİRALANANIN İHALESİ : A) KİRALANAN: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi “Açık Teklif Usulü” ile muhammen bedel üzerinden ihale edilecek, B) İHALE : 06/12/2019 Cuma günü, Saat 10 : 00'da İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda, İl Encümeni marifeti ile yapılacaktır, C) İHALEYE GİRME ŞARTLARI : İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ..../... SAYFA: 2/6 1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, ç) ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, e) Tebliğe esas İkametgah belgesi, f) Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge, g) Turizm işletme belgeli tesis çalıştırdığına (Kültür ve Turizm Bakanlığından) dair belge, en az iki yıllık Turizm Otelcilik belgesi veya denk bölümü mezuniyet belgesi, “1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” kapsamında çıkartılan A grubu seyehat acenteleri işletme belgelerinden bir tanesi, D) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminat, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir. E) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. MADDE 5- KİRALANANIN KİRASI VE KİRANIN ÖDENMESİ : A) Kiralananın tahmini Yıllık Kira Bedeli 77.134,38 TL (KDV hariç) , İhale Bedeli.....................(KDV hariç)TL, Kira müddeti 10 yıldır. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca "artış yapılacağı ayda yayımlanan" "Tüketici Fiyat Endeksi" (bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak söz konusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır (16/01/2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge). Yıllık kira bedeli 3 aylıklar şeklinde peşin tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır ve genel hükümlere göre tahliye edilir. B) Tesisin İşletmeye başlamasından itibaren toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden % 0,25 (binde iki buçuk) oranında Kiraya Verene pay verilecektir. İşletme hasılatı; işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile olağan dışı gelir ve kârların toplamı üzerinden tespit edilir. Yıllık işletme hasılatını gösteren mali tablolar 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı (Değişik ibare:RG-30/12/2016- 29934) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek en geç bilanço dönemini takip eden Mayıs ayı sonuna kadar Kiraya verene verilir ve işletme hasılatından alınacak pay Kiraya Verene yatırılır. ..../... SAYFA: 3/6 (Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik “ 21. Maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi gereği ”) MADDE 6- KİRACININ KİRALAYANA VERECEĞİ TEMİNAT : A) GEÇİCİ TEMİNAT: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nisbeti %3 (yüzdeüç) olup 2.314,03-TL'dir. B) TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. C) KESİN TEMİNAT : İhale kararı : 2886 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince ita amirince onaylanmasını takiben (5) gün içinde kiracıya tebliğ edilir. Kiracı tebliğ tarihini izleyen (15) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmekle yükümlüdür. Kesin teminat, ihale bedelinin bir yıllık tutarı üzerinden % 6 oranı karşılığıdır. Ayrıca; Kiralayan Kira süresi sonunda yapılacak arttırma miktarına göre de kesin teminat farkını yatırmakla yükümlüdür. MADDE 7- KİRA SÜRESİ VE BAŞLANGICI : A) Kiralananın kira süresi (on ) 10 yıldır. B) Kira sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde kiracı kira ilk taksitini(%25’lik kısmı,3 aylık kira bedeli) yatırarak iş yerini teslim alacaktır. C) Kira başlangıç tarihi, kiralananın kiracıya teslim edildiği tarihtir. D) Kiralananın, kiracıya teslim edilmesinden itibaren en geç iki ay içinde kiralama amacına uygun şekilde faaliyete geçirilir. Bu süre içinde faaliyete geçmediği taktirde kiralayan akdin feshi cihetine gider. Kiracı mahkeme kararına gerek kalmadan binayı boşaltıp İdareye teslim etmekle mükelleftir. E) Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içinde Tahliye edilir. Aksi halde 2886 sayılı kanunun 75. madde hükmü uygulanır. MADDE 8- KİRALANANIN TESLİM VE TESELLÜMÜ : A) Teslim ve tesellüm bir tutanakla yapılır. B) Kiralananda, kiracının veya birlikte yaşayan kimselerin veya işçilerin sağlığı için tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette olmayan kusurlar, kiracı için kiralananı tesellümden çekinmeye ve kira süresi içinde meydana gelmesi halinde de sözleşmeyi feshe veya kiradan bir miktarının indirilmesini istemeye hak ve vesile teşkil etmez. MADDE 9- KİRALANANIN KORUNMASI : Kiralananın : Sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirlerin alınması, gerektiği taktirde binanın genel görünüm ve hangi uygun biçimde boya, badana gibi onarımının yapılması, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemlerin alınmasından kiracı mesul olup, tedbirsizlik, ihmal kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak her türlü zarar ve ziyanı kiracı İl Özel İdaresine ödemek zorundadır. MADDE 10- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ : A) Kiracı, kiralananı modern işletme icap ve prensipleri dahilinde işletmelidir. Kiralanan Otel ve arsası ile sınırlıdır. B) Kiralanan, kiralayan İdarenin yazılı rızası olmadıkça üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanmayacağı gibi, kullanma bütünlüğü hiç bir sebep ve bahane ile değiştirilemez. C) Kiralananı ve içindeki üniteleri bizzat işletmekle yükümlü olup, kiralayanın yazılı muvafakati olmadıkça kısmen veya tamamen hiç kimseye kiralayamaz ve devredemez. D) Kiralayanın yazılı rızası olmadan bu işle ilgili ticari iş ortağı alamaz, ..../... SAYFA: 4/6 E) Kiralananın sözleşme amacına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını kiralayan kontrol etmek yetkisine sahip olup, kiralayanın tetkik ve kontrol için istediği belgeyi bulundurup, ibraz etmeyi kabul eder. F) Kiralananın kullanış şekli: Bina genel görünümüne uygun şekilde belirlenip, kiralayanın yazılı rızası olmadıkça kiralananın esas hüviyet ve bünyesine müessir bir tadilat veya ilave yapılamaz, buna mukabil kiralananın tesellümü anındaki hüviyet ve bünyesini, kira süresince devam ettirmeyi ve bunu teminen zühul edecek tüm masraflar için kiralayandan herhangi bir hak iddia etmemek üzere gerekli, bakım, tamir ve idame hizmetlerini kabul eder. G) Kiralananın içinde projede bulunan ve ekli demirbaş listesinde nitelikleri yazılı tesis ve eşyaları olduğu gibi korunmayı ve kira müddeti sonunda kiralayana aynen teslim etmeye kiracı mecburdur. Normal kullanımın üstünde kıymetlerinde bir noksanlık meydana gelirse, kiracı bunları zararın tespit tarihindeki gerçek kıymetleri ile tanzime ve sözleşmenin yapıldığı tarihteki haline getirmekle yükümlüdür. H) Kiracı: Kiralananın kira bedelini 5. madde hükümlerine göre zamanında ödemeyi, aksi halde kiralayanın faiz hakkının mahfuz olduğunu kabul eder. I) Kiralananın kaloriferi kiracı tarafından yakılacaktır. Yakıt vb. tüm giderler kiracıya aittir. İ) Kiracı kiraladığı yer dışında ( Bahçede/Arazide ) yapacağı, yaptıracağı her türlü değişiklik, işgal, İnşaat, Montaj vb. işler İdarenin yazılı izni olmadan yaptıramaz. J) Kiracı kiraladığı yeri en az 6 ay kapalı tutup bu arada kira borçlarını ödemezse, kendisine bir defalık İdarece tebligat çıkartılıp belli sürede boşaltılarak teslimi istenir. Süre sonunda cevap vermezse zabıt tutularak içeri girilir ve eğer varsa eşyalarının listesi tutularak alacak kira borcuna karşı hapis hakkı kullanılarak muhafaza edilir ve İl Encümen kararı ile kira feshine karar verilir. K) Kiracı şirketse şirketin yetkili şahsının borçlardan ve temsil yönünden şahsen ve şirket adına sorumlu olması ve müteselsil kefil olarak idareye noter tasdikli tahsil name vermesi gerekir. L) Kiracı kira akdi süresinde veya sonrasında taşınmazlarla ilgili İdare aleyhine kira tespit davası açamaz ve kira tenzil talebinde bulunamaz. Geçmiş aylara ait kira borcu bulunanların ödediği kira evvelki aylara ait ödenmeyen kiralarında ödendiği anlamına gelmez. Kiralananın kiraladığı tarihten itibaren geçen her takside ait bir makbuz ibraz etmedikçe İdarenin Muhasebe kayıtlarının esas olacağını kiracı kabul etmiş olacaktır. M) Kiralananın, sözleşme tarihinden itibaren elektrik, su, Telefon vb. gibi abonmanları ile işletme masrafları kiracıya aittir. N) Kiralananın, hizmet özelliğine göre projede gösterilen mevcut dışında ki (ekli demirbaş listesinde belirtilen tefrişatın dışında kiracının kendi alacağı) tefrişindeki tüm möble mefruşat ve işletme teçhizatı en iyi kalitede ve toplumun beğenisini alacak nitelikte olmak üzere mülkiyeti kendisine ait olarak kiracı tarafından temin edilir. O) Kiracının iştigal ettiği işle Belediye, Valilik ve Resmi Kurumlardan alması gerekli her türlü belgenin çıkarılması kiracıya ait olup, kanun ve mevzuatlara aykırı olarak yapılan faaliyetlerde doğrudan doğruya kiracı sorumludur. Ö) Kiracı, Meslek ve sanatını gösterir tabelayı, kiralayan tarafından ayrılan yere asmak mecburiyetinde olup, kiralayanın uygun görmediği yerlere asamaz. Uygun görülmeyen yere asılması halinde kiralayan hiçbir bildirimde bulunmadan kaldırıp, bundan doğacak her türlü zarar ve ziyan kiracıdan tanzim edilir. P) Kiracı kiralanan yerde kiralayanın uygun görmediği, etrafa pis koku yayılmasına neden olup, etrafı rahatsız edici gürültü çıkaran mesleği icra edemez, R) Kiralananın, kiracıya teslim edilmesinden itibaren en geç iki ay içinde kiralama amacına uygun şekilde bakım ve onarımı yapılarak faaliyete geçirilir. Bu süre içinde faaliyete geçmediği taktirde kiralayan akdin feshi cihetine gider. Kiracı mahkeme kararına gerek kalmadan binayı boşaltıp İdareye teslim etmekle mükelleftir. S) Otelin bulunduğu Uğurludağ kış sporları merkezine ait alan, tesisi vb. gibi ortak kullanım gerektiren yerlere, tesislere ait her türlü çıkacak fatura ve masrafların tamamı veya kullanım oranına göre kiracı tarafından karşılanacaktır. U) İhale muhammen bedeli KDV hariç olarak hesaplanmış olup, KDV kiracı tarafından ödenecektir. MADDE 11- KİRALAYANIN YÜKÜM VE YETKİLERİ : A) Kiralayan bu sözleşme ile tevdil olunan kiralananı projesinde ve ekli demirbaş listesinde yazılı teçhizatla birlikte teslim etmeyi kabul eder. ..../... SAYFA: 5/6 B) Kiralayan kiracının bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini, işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde objektif ölçülere göre icra eder. MADDE 12- KİRALANANIN TAMİR, BAKIM VE TADİLATI : A) Kiralananın, sözleşmenin maksadına uygun kullanılmasının gerektirdiği cam taktırma, rezervuar koydurmak, kilit ve sürgü taktırmak, badana ve boya yaptırmak gibi benzeri onarımlar kiracıya aittir. B) Kiracının, kiralananın içinde ve dışında yaptıracağı her türlü masraflar tamamen kendisine ait olup, sözleşmenin bitiminde hiçbir suretle bedel ve tazminat isteme hakkı olmadan olduğu gibi kiralayan İdareye kalacaktır. C) Kiralanan, kira müddeti içinde zaruri tamirata muhtaç olduğu taktirde, İdareden hiçbir hak ve bedel talep etmeksizin kiracı tarafından projesine uygun yaptırmak zorundadır. D) Kiracı, kiralananın esas hüviyeti ve bünyesine müessir olmayan ve işletme zorunlulukları yüzünden öngöreceği tadil ve ilaveleri, İdarenin yazılı rızası alınmak ve hiçbir hak iddia etmemek suretiyle yaptırır. MADDE 13- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN İFASI : A) Kiracının Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması: Sözleşme yapıldıktan sonra, kiracı taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, kiralayan; İdarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı kiralayan İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlerine göre tasfiye edilir. 2886 sayılı kanunun 75. madde hükmü uygulanır. B) Sözleşmenin Devri: Kiracı, kiralananı İdarenin yazılı izni olmadıkça hiç kimseye devredemez ve ortak alamaz. Kiralayanın izni ile kiracı kiralananı başkasına devredebilir veya ortak alabilir. Devir yapılması veya ortak alınmasında ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve kiracı hakkında 14/A madde hükümleri uygulanır. C) Kiracının Ölümü: Kiracının ölümü halinde, kiralayana borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı varislerine verilir. Ancak, kiralayan varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden 30 gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. D) Kiracının İflası Hali: Kiracının iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa yasalara göre işlem yapılır ve tahsili cihetine gidilir. E) Kiracının Ağır Hastalığı,Tutukluluk ve Mahkumiyet Hali: Kiracı sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde kiralayanın kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. F) İş Bu Şartnamede Yazılı Olmayan Hususlarda:818 sayılı Borçlar kanunu, 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkında kanun, 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur. MADDE 14-KİRALANANIN KİRALAYANA İADESİ : A) Kiracı, sözleşme süresi sonunda, kiralananı nitelik belgesinde yazılı kıymetleri ile birlikte iade eder, aksi halde 2886 sayılı yasanın 75. maddesi hükmü uygulanır. B) Kiracı, sözleşme müddetinin son ayı içinde, kiralananı görmek için gelen taliplilerin gezip görmesine ve kiralananın niteliklerini tetkik etmesine engel olamaz. C) Kira müddetinin sonunda sözleşme, kiralayan İdarece yenilenmedikçe kiralananın kiracı tarafından kullanılmasına devam edilmesi, sözleşmenin belli olmayan bir süreyle yenilendiği hükmünde kabul edilemez. ..../... SAYFA: 6/6 MADDE 15- TEBLİGAT : Bu sözleşmenin tatbikatında : A) Kiralayan için : Ardahan İl Özel İdaresi : /ARDAHAN B) Kiracı için: adreslerine yapılacak tebligatların taraflara yapılmış olduğunu, kiralayan ve kiracı mutabıktırlar. MADDE 16- RESİM, HARÇ VB. MASRAFLARI : Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi için ve girdikten sonra zuhur edecek (İhale ilan bedelleri hariç) her türlü İşletme izinleri, İşletme ruhsatları, abonelik, harç, resim, damga vergisi, KDV gibi her türlü vergi ve masraflar kiracıya aittir. MADDE 17-ÖZEL ŞARTLAR : A)- Zemin Katta bulunan teknik odadaki Telesiyej hattı ve tüm alanda bulunan kamera kayıtları ve ekipmanları sistem odasında bırakılacak ve koruması kiracı tarafından sağlanacak olup, İdarenin istediği tarih ve saatlerde kamera kayıt ve görüntüleri izlenebilecektir. B)- Valilik Makamının misafirlerine otel imkanlarının tamamı üzerinden %50 indirim yapılacaktır. MADDE 18- Yukarıdaki maddelerden yazılı hususlarla birlikte kiraya veren İdarenin belirleyeceği ve bu şartname veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kuralları kiracı tarafından riayet edilmediği taktirde 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı yasanın 62. maddesine göre işlem yapılır. MADDE 19- İHTİLAFLARIN HALİ : İşbu ihale ve sözleşmeden doğacak tüm hukuki ihtilafların hal yeri ARDAHAN Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. MADDE 20- İşbu 20 maddelik şartname, kiralayanın belirleyeceği diğer hususlarla birlikte kira Sözleşmesinin ekini teşkil eder. İhaleye iştirak edenler şartname ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılırlar. DİĞER HUSUSLAR: Otel parselinde İdare tarafından herhangi bir ilave, ek vb. yapı yapılması durumunda öncelik belirlenen muhammen bedel dahilinde otel kiracısına tanınmak şartıyla ihale yöntemiyle kiraya verilecektir. HAZIRLAYAN KONTROL EDEN KONTROL EDEN M. BİLGİN Uğur KARADAŞ Güven KARAKAYA VHKİ. İmar ve Kentsel İylş. Müd. V. Genel Sekreter Yrd. TASDİK EDEN ...../11/2019 Anıl AKSEL GENEL SEKRETER Bu şartnamedeki hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim EK: Demirbaş listesi

**Çakalların Dans!..
 
Yaklaşan kışın getirmeye başladığı dondurucu soğuklarda dışarıda kalacak insan dostu köpeklerin bile her an saldırılarına uğrayacaklarını düşünüp aç karınlarına rağmen geceleri dahi uyuyamadıkları şu dünyada hayvan çakallardan daha tehlikeli insan bedenine girmiş iki ayaklı çakallar da insanı uyutmaz.
Geciken karların altında kalacak olan bir parça yiyeceği bulmak için köy ve kentlere kadar inen, insanlarında aralarında bulunduğu canlılara saldırma ihtimali çok az olan hayvan çakalların bu işi aslında insan çakallara havale ettiğini de anlamayız. Zira asıl çakalın insan bedenine girdiğini hayvan çakal insandan daha iyi anlar.
Dost bildiklerinin bu bedene girmiş olduğunu anlamayan biz iyi niyetli insanlar safiyane duygularla hayvan çakallardan kaçarken..
Başta içinde bulunduğum gazetecilik mesleğimde ve yine içinde olduğum Sivil Toplum Örgütçülüğü sahasında bir hayli fazla olan bu çakalların diğer bir derdi de yine bir hayvan olan Kurt ve Aslan yürekli, içten, gerçek insanlara saldırmak, engellemek..
Ve; "Nasıl olur da aslan yada Kurdun iki gözünü birden kör ederim.." diye bakan tek gözlü bakışlarıyla bu alanlarda samimice mücadele eden insanlara haince, çakallıkla baktıklarına da sık sık şahit oluruz..
Ve bu çakalların sürek avına çıkan hayvan çakallar gibi hep birlikte hareket ettiklerini de görürüz.
Evet insan oğlunun adına sinir hastalığı, diyabet hastalığı ve bir çok hastalığa ismi verilen virüslerinde ana kaynağı olan bu çakalların diğer bir özelliği de kendilerinde olmayan beceriyi, sanatı ve düşünceyi yok etmek için aynı özellikte olanlarla  yani kendileri gibi çakallarla birlikte hareket etmeleridir.
Yani dün birbirlerine demediklerini bırakmayanlar hainlik dansı için bir araya gelip birbirlerine olduğu gibi hedefledikleri insanlara da yönelik çakallıklarını sergilerler..
Buna da filimlere konu olan Çakalların Dansı denir..Kaynak: Ardaha Haberleri

Editör: Ardahan Haber

Bu haber 1729 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER

ücretsiz iş ilanları

FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI