Reklam
Bugun...


Badem Herkesi Konseye Sahip Çıkmaya Davet Etti..
10 Haziran'da seçime gidecek olan Ardahan Kent Konseyi Başkanlığına aday olan Ardahan/Gürcistan İşadamları Derneği Başkanı Vural Badem aralarında Ardahan Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere 110'a yakın derneği ve Belediye, Valilik, ATSO, Ziraat Odası gibi Ardahan'da ki tüm sivil toplum örgütlerini Ardahan Kent Konseyine sahip çıkmaya davet etti. Kent Konseyine aday olduğunu ve oy istediğini de belirten Vural Badem görevi teslim alamaya hazırım dedi.

Badem Herkesi Konseye Sahip Çıkmaya Davet Etti..

Seçim Daveti Dağıtılmaya Başlandı..

Ardahan/Gürcistan İşadamları Derneği Başkanı, İşadamı Vural Badem'imn aday olduğu ve mevcut Başkan Burak Taştan'ın yenişden aday olduğu ve 150 delegesinin oy kulanması beklenen Ardahan Kent Konseyi 18 Haziran'da yapacağı seçimi öncesi davetiyelerde dağıtılmaya başlandı.

Aşğıda şekilde dağıtılan ve delegenin dağıtıldığı Ardahan Kent Konseyi seçimlerinin Ardahan Belediyesin de bulunan toplantı salonunda gerçekleşecek.

 ARDAHAN KENT KONSEYİ

Sayı :2019/13

Konu :Genel Kurul Temsilcisi Bildirimi

Ardahan Gazeteciler Cemiyeti

Ardahan Kent Konseyi Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihi ve yerde, yine aşağıda belirtilen gümdemle toplanacaktır.

Kent Konseyi yönetmenliğinin 8/fa maddesi uyarınca genel kurula katılmak üzere dernek temsilcinizin isminin madde 11/5’e uygun olarak; dernek antetli kağıdına veya dernek kaşeli imzalı bir yazıyla ve dernek karar defterinden yönetim kurulunca alınmış kararın fotokopisini de) yazınıza ilave ederek. 10 Haziran 2019 saat 17:00’a kadar Ardahan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden ya da postayla bildirilmesi hususunu, gereği için bilgilenize sunarız.

Burak TAŞTAN

Ardahan Kent Konseyi Başkanı

KENT KONSEYİ NEDİR?

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

             b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

             c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

             ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

             d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

             e) YG21: Yerel Gündem 21’i,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

             Kent konseyinin kuruluşu

             MADDE 5 – (1) Kent konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü ayının ilk haftasının ilk mesai günü, 8 inci maddede belirtilen kişi ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile kurulur.

             (2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını, belediye başkanının çağrısı üzerine belediye başkanının başkanlığında yapar ve bu toplantıda, genel kurul dışındaki organların seçimi yapılır.

             Kent konseyinin görevleri

             MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

             a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

             b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

             ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

             d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

             e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

             f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

             g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

             ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

             h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

             ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

             Çalışma ilkeleri

             MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

             a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

             b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

             c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

             ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

             d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

             e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu ve Organları

             Kent konseyinin oluşumu

             MADDE 8 – (1) Kent konseyi, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

             a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

             b) Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri,

             c) Belediye başkanı veya temsilcisi,

             ç) Sayısı onu geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

             d) Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,

             e) Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,

             f) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların, kendi aralarından seçecekleri en fazla 10 temsilci,

             g) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

             ğ) Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine temsilen bir üye,

             h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,

             ı) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi katılır.

             (2) Büyükşehir kent konseyine (g) bendinde belirtilen siyasi partilerden TBMM de üyesi bulunanların ve (h) bendinde belirtilenlerin varsa en üst kuruluşlarının birer temsilcisi katılır.

             Organları

             MADDE 9 – (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Genel Kurul

             b) Yürütme Kurulu

             c) Meclisler ve çalışma grupları

             Genel kurul

             MADDE 10 – (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup yılda iki kez toplanır. Genel kurul belediye meclisi birinci başkan vekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin başkanlığında 8 inci maddede belirtilen kent konseyi üyelerinin katılımı ile toplanır.

             (2) Genel kurul; genel kurulun, yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

             Yürütme kurulu

             MADDE 11 – (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen, en az beş kişiden oluşur. Yürütme kuruluna belediye meclisi birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili başkanlık eder.

             (2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

             Meclisler ve çalışma grupları

             MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

             (2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

             (3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Toplantı ve görüşme usulü

             MADDE 13 – (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

             (2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

             Görüşlerin ilanı

             MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

             Sekreterya hizmetleri

             MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

             (2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında yürütme kurulu başkanına karşı sorumludur.

             Yönerge çıkarma

             MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

             GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.

             (2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

             (3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

**Devlet ve Devlet Adamlığı..

34 yılı bulan gazetecilik hayatımda devlet, devlet adamı ile vatandaşın arasına hep 3. göz olmaya çalıştım.

Tabi bunu yaparken amacım devletin ve onu temsil eden devlet adamının göremediklerini anlatmak ve yaşanan sorunlara çözüm bulmalarına katkı sunmak oldu.

Ama zaman zaman da gerek devletin, gerekse onu temsil edenlerin yada benim çözülmeyecek sorun olmayan irili, ufaklı hatalar denebilir, bilmeden olabilir nedenler dolaysıla karşı karşıya da gelmedim değil..

Belki de 3. gözün kör olmasından yana bir devlet anlayışı ile karşılaşıp, onu temsil eden adamları ile aşağı, yukarı tartışmalara, hatta davalara girip, çıktım..

Bu durum halada devam ediyor..

Ama gerek gazeteci olarak, gerek iki stk başkanı olarak veya bir inan olarak hep bu dünyaya yön veren liderlerin devleti yönetme, vatandaşa bakışlarına yönelik hep araştırmam olmuş ve onlar lider versiyonuna koyan bakışları ile hareket etmeye çalışmış ve karşımda-kilerden de onu beklemişim.

Ve milyonların yakından takip etmeye devam ettiği Atatürk başta olmak üzer bir çok lideri anlamaya, anlatmaya çalışmışım.

İşte aşağıda ki tespitle bir kez daha anlaşılması için çabalanan ve ders alınması gereken yönleri ile Atatürk ve devlet vede develet adamlığı nasıl olmalıya bir bakalım derim;

'Yirminci yüzyılın en etkili devlet adamları ve komutanları arasında ismi daima ön sıralarda yer alan Mustafa Kemal Atatürk, insanlığın en büyük evlatlarından birisidir. Fakat ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü sadece kazandığı askeri savaşlarda aramak hatasına düşmektedirler. Ve bu hata da diğer bürokrasi gibi olması gereken askeri kanadı daha güçlü kılıp, hatta ülkemizde yaşanan darbeler gibi hukuk dışına çıkıp bu yönde teşebbüslerde bulunacak kadar cesaretlendirmektedir..

Kuşkusuz ki, uzun süren savaşlarda yorgun ve yoksul düşmüş bir milletin, bağımsızlık fikri etrafında birleştirerek zaferler kazanan Mustafa Kemal büyük bir kumandandır. Yoksunluklar içinden muzaffer bir ordu çıkarmak, tarihin az sayıda büyük kumandanına nasip olabilecek bir ayrıcalıktır.

Ancak, Mustafa Kemal'in asıl büyüklüğü, askeri başarıları heba edecek bir güç sarhoşluğuyla değil, bilinçli bir devlet adamı olarak aklıyla hareket ederek yeni Cumhuriyeti çok güçlü bir biçimde yapılandırmasıdır.'

Kısacası; Mustafa Kemal'in bir devlet adamı olarak portresini çizmeye çalıştık. Hepimizin devlet denen ve onu temsil edenlerden özlemle beklediği 'Kuşatıcı bir dünya görüşüyle hareket eden!' büyük bir liderin devlet adamlığını anlatırken elbette eksik kalan yanlar olacaktır.

Onuda bizler yani başta şu an devlet olan ve onu temsil edenler tamamlamalı diye düşünüyorum..

 
Kaynak: Ardaha Haberleri

Editör: Ardahan Haber

Bu haber 1752 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER

ücretsiz iş ilanları

FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI